Exxxxxx Bxxxxxx 2010
Live, Love, Laugh,

Name : Exxxxxx Bxxxxxxx

Place: Wexford Town
Age:
23

Hair colour: Black
Eye colour:
Blue
Height:
5’11

A bit of a bio
I’m a fun loving guy.


This entry was posted in mma wexford, Mr Gay Ireland, Mr Gay Wexford, Wexford and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Exxxxxx Bxxxxxx 2010